Avsiktsförklaring

Program, Antal poäng, Utbildningsort


Denna e-postadress används när myndigheten för yrkeshögskolan bekräftar din avsiktsförklaring.

Kolla din skräppost när det är dags!
Max 1000 tecken

Detta är inget ni behöver svara upp mot i senare skede, men ni är bäst lämpade att göra en kvalificerad gissning.

Försök att kvantifiera Er tillväxt och sammanlagda omsättning av personal på fem års sikt.

Ett tips är att räkna på hur många av denna kompetens ni anställt och ersatt de senaste fem åren.

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala. Om ni kan få samma kompetens från gymnasieskolan behöver anordnaren höja kompetensnivån.
Ett exempel:
Organisationen kan ta emot två studerande under varje LIA-period. Utbildningen har 2 stycken LIA-perioder.
Då blir svaret på ovanstående fråga 4 platser.
Max 1000 tecken
Max 1000 tecken

I den regionala delen av ansökan är det viktigt att arbetslivet kommer till tals.
Beskriv gärna ert kompetensbehov och efterfrågan av yrkesrollen så kan vi använda det som citat i ansökan.